Roi Et Rajabhat University
 • ส่งบทความ
  ส่งบทความ
  สำหรับผู้ประสงค์ส่งบทความเข้าตีพิมพ์ ตั้งแต่ มกราคม 2562 ให้ใช้ระบบของ ThaiJO
 • ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรรมการที่ปรึกษา


ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร  โพธินาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย   ภูมิพันธุ์

อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี

 

กรรมการประจำกองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์
                  บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

 1. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา  มารีเคน
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์  โกศลกิตติอัมพร
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย  ศรีอำไพ
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.สืบชาติ  อันทะไชย
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์  พลสารัมย์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  สุวรรณน้อย

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย

 1. Prof.Dr.William R. Barratt
 2. Prof.Dr.Leslie B. Barratt
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  ภูมิพันธุ์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา  ชาปัญญา
 5. อาจารย์ ดร.มงคล  เอกพันธุ์

คณะกรรมการบริหารวารสาร

กรรมการฝ่ายเลขานุการ

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์
 2. อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์  วงศ์คำจันทร์
 3. อาจารย์ ดร.สัจธรรม  พรทวีกุล
 4. อาจารย์ขอบฟ้า  จันทร์เจริญ
 5. นางสาวอ้อมขวัญ กฤษณะกาฬ

 

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิก

 1. อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์  วงศ์คำจันทร์
 2. อาจารย์ ดร.หทัย น้อยสมบัติ
 3. อาจารย์ ดร.สัจธรรม  พรทวีกุล
 4. นางสาวอ้อมขวัญ กฤษณะกาฬ
 5. นางสาวชีวรัตน์  ศีลพันธุ์
 6. นางสาวพัฒนา  สัจจาวาท

กรรมการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ

 1. อาจารย์ขอบฟ้า  จันทร์เจริญ
 2. อาจารย์ ดร.พิทักษ์  พลคชา
 3. อาจารย์บดินทร์  ศิริเกษ
 4. นายสุรินทร์      จันทร์ปุ่ม
 5. นางสาวอ้อมขวัญ กฤษณะกาฬ

 

กำหนดการตีพิมพ์

ปีละ 3 ฉบับ 

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม

ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

Login (Thaijo)

Link