• ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
    ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
    เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การชำระเงิน

โดยการโอนเงินค่าสมัครสมาชิก พร้อมค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์รวมกันครั้งเดียว เช่น

  1. ค่าสมัครสมาชิก 300 บาท
  2. ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ 2,500 บาท

การชำระเงิน ต้องผ่านระบบ QR Code เท่านั้น

เริ่มตั้งแต่  12 มิ.ย 61 เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด)

ทางมหาวิทยาลัย ฯ จะตรวจสอบการชำระเงิน ผ่านระบบ QR Code เท่านั้น

และต้องส่งหลักฐานการชำระเงิน (สลิป)ทุกครั้ง  ที่มีการชำระเงิน (ผ่านระบบสมาชิก) เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบและยืนยันการจ่ายเงิน

ส่งหลักฐานการชำระเงินที่ ระบบ Submission Online 

 ** กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่ากรณีใดๆ

เพราะเป็นค่าตอบแทนการพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ