Roi Et Rajabhat University

หลักเกณฑ์การเสนอบทความ

เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

             เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการเขียนบทความสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ในการส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์
ลงวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยจะกำหนดทั้งรูปแบบและแนวทางในการพิมพ์บทความ ซึ่งจะใช้ในการจัดทำวารสารฯ ในแบบรูปเล่ม  ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพและเพื่อให้การจัดทำเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้ส่งบทความควรพิมพ์บทความตามรูปแบบและแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 1. ข้อมูลเบื้องต้นของวารสาร

           1.1 วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ บทความทั่วไป บทวิจารณ์หนังสือ
ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา โดยมีขอบเขตเนื้อหาในสาขาภาษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมการเกษตร สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม สารสนเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมสหวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.2 ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์ ประกอบด้วย บทความวิชาการ/บทความปริทัศน์ บทความวิจัย

1.3 ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์
และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.4 กำหนดพิมพ์เผยแพร่  ปีละ 3 ฉบับ (มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม และกันยายน-ธันวาคม)

 1. นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ

2.1 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาตีพิมพ์
ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นใด

2.2 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ และมีประโยชน์ในเชิงทฤษฎี
หรือเชิงปฏิบัติ  โดยผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ จำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน ขึ้นไปต่อบทความและเป็นผู้มีผลงานทางวิจัยอย่างต่อเนื่อง

2.3 กองบรรณาธิการอาจส่งผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เขียนแก้ไข เพิ่มเติม หรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่แล้วแต่กรณี

2.4 กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ในการตรวจแก้ไขรูปแบบบทความที่ส่งมาตีพิมพ์

2.5 การยอมรับเรื่องที่ตีพิมพ์เป็นสิทธิของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหา หรือความถูกต้องของเรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ทุกเรื่อง

 1. รูปแบบการเขียนบทความผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)

            3.1 การเตรียมต้นฉบับ  จัดพิมพ์แบบ 1 คอลัมน์ มีรายละเอียดดังนี้

                 1) ขนาดของต้นฉบับ  พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษสั้นขนาดเอ 4 (8¼  11¾ นิ้ว = 21 29.7 ซม.) เว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษด้านบน 3.18 เซนติเมตร  ด้านล่าง ขวามือ และซ้ายมือ 2.5 เซนติเมตร

2) เค้าโครงหน้ากระดาษ ระยะขอบบน ขนาด 3.18 ซม. ระยะขอบซ้าย ขวา ล่าง ขนาด 2.5 ซม.

     3) ตำแหน่งของแท็บหยุด ตั้งค่าเริ่มต้นที่ 1.5 เซนติเมตร และตั้งเพิ่มขึ้นจุดละ 0.5 เซนติเมตร

3.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางตำแหน่ง ใช้รูปแบบอักษร TH Sarabun PSK พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ระยะระหว่างบรรทัดเป็นแบบบรรทัดเดี่ยว (Single Space) โดยใช้ขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวางตำแหน่ง ดังนี้

                 1) ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)  ขนาด 18 Point ชนิดตัวอักษรตัวหนา ตำแหน่งชิดขอบกระดาษซ้าย

2) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 Point ชนิดตัวอักษรตัวหนา  ตำแหน่งชิดขอบกระดาษซ้าย

3) ชื่อผู้เขียน (ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  ขนาด 12 Point ชนิดตัวอักษรหนา แบบเอียง ตำแหน่งชิดขอบกระดาษซ้ายใต้ชื่อเรื่อง

     4) หัวข้อใหญ่ในบทความ ขนาด 14 ชนิดตัวอักษรหนา ตำแหน่งชิดขอบกระดาษซ้าย ก่อนขึ้นหัวข้อต่อไป
เว้น 1 บรรทัด จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และจัดย่อหน้าเป็นแบบกระจายแบบไทย

                 5) หัวข้อย่อย เว้นระยะห่างตามลำดับของแท๊บหยุด  ขนาด 16 Point ชนิดตัวอักษรตัวปกติ

                 6) การอ้างอิงในเนื้อหา ให้จัดพิมพ์ดังนี้

6.1 การเขียนอ้างอิงโดยระบุ ชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ของเอกสาร ไว้หน้าข้อความเพื่อบอกแหล่งที่มา

                          6.1.1 ภาษาไทย

ชื่อ สกุล (พ.ศ. : หน้า)

6.1.2 ภาษาอังกฤษ

นามสกุล, อักษรตัวแรกของชื่อต้น. อักษรตัวแรกของชื่อกลาง. (ค.ศ. : หน้า)

                     6.2 การเขียนอ้างอิงโดยระบุ ชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ของเอกสาร ไว้หลังข้อความเพื่อบอกแหล่งที่มา

                          6.1.1 ภาษาไทย

(ชื่อ สกุล, พ.ศ. : หน้า)

6.1.2 ภาษาอังกฤษ

(นามสกุล, อักษรตัวแรกของชื่อต้น. อักษรตัวแรกของชื่อกลาง, ค.ศ. : หน้า)

                 7) ท้ายกระดาษ แทรกอ้างอิงท้ายเรื่อง ประกอบด้วย

ชื่อ และ สังกัดผู้นิพนธ์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ครบถ้วนทุกคน

                     นักศึกษาหลักสูตร…  สาขาวิชา..  สถาบันการศึกษา…   ขนาด 12 Point ชนิดตัวอักษรธรรมดาแบบเอียง  ตำแหน่งชิดขอบกระดาษซ้าย

                     ตำแหน่งทางวิชาการประจำ/พิเศษ อาจารย์ประจำหลักสูตร…. สาขาวิชา… สถาบันการศึกษา…  
ขนาด 12 Point ชนิดตัวอักษรธรรมดาแบบเอียง  ตำแหน่งชิดขอบกระดาษซ้าย

ชื่อ และ สังกัดผู้นิพนธ์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ครบถ้วนทุกคน

            3.3 จำนวนหน้า  ต้นฉบับควรมีความยาวไม่เกิน 10 หน้า

 1. การเรียงลำดับเนื้อหาต้นฉบับ

เนื้อหา ภาษาไทยที่มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ควรแปลเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด (ในกรณีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นคำเฉพาะที่แปลไม่ได้หรือแปลแล้วไม่ได้ความหมายชัดเจนให้ทับศัพท์ได้) และควรใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย  ชัดเจน  หากใช้คำย่อต้องเขียนคำเต็มไว้ครั้งแรกก่อน เนื้อหาต้องเรียงลำดับดังนี้

            4.1 ชื่อเรื่อง  ควรสั้นและกะทัดรัด  ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร  ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยให้นำชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน

            4.2 ชื่อผู้เขียนและที่อยู่  ให้มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และระบุตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานหรือสถาบัน ที่อยู่ หรือ E-mail ของผู้เขียน เพื่อใช้ติดต่อเกี่ยวกับต้นฉบับและบทความที่ตีพิมพ์แล้ว

            4.3 บทคัดย่อ  ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) เขียนสรุปสาระสำคัญของเรื่อง อ่านแล้วเข้าใจง่ายความยาวไม่ควรเกิน 250 คำ หรือ 15 บรรทัด โดยให้นำบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อน บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract)  โดยเรียงลำดับความสำคัญของเนื้อหา เช่น วัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษา

            4.4 คำสำคัญ  เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จำนวน 3 คำ โดยให้คำสำคัญภาษาอังกฤษตรงกับคำสำคัญภาษาไทย แต่ละคำคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (comma)

            4.5 บทนำ  เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมาและเหตุผลนำไปสู่การศึกษาวิจัย ให้ข้อมูลทางวิชาการพร้อมทั้งจุดมุ่งหมายที่เกี่ยวข้องอย่างคราวๆ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาและการวิจัยนั้นด้วย และควรอ้างอิงงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

            4.6 วัตถุประสงค์  ใช้ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา

            4.7 วิธีดำเนินการวิจัย  ควรอธิบายวิธีดำเนินการวิจัย  โดยมีหัวข้อดังนี้

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กล่าวถึงกลุ่มประชากร วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ที่มาของกลุ่มตัวอย่าง  แหล่งที่มาของข้อมูล

2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

3) การเก็บรวบรวมข้อมูล

4) การวิเคราะห์ข้อมูล

4.8 ผลการศึกษา  แจ้งผลที่พบตามลำดับหัวข้อของการศึกษาวิจัยอย่างชัดเจน ได้ใจความ ถ้าไม่ซับซ้อนไม่มีตัวเลขมาก ควรใช้คำบรรยาย แต่ถ้ามีตัวเลขมาก ตัวแปรมาก ควรใช้ตาราง แผนภูมิแทน ไม่ควรมีเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิควรแปรความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบ และสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

            4.9 สรุปผล  สรุปผลที่ได้จากการวิจัยเป็นลำดับอาจแสดงด้วยตารางกราฟ แผนภาพประกอบการอธิบาย ทั้งนี้ถ้าแสดงด้วยตาราง  ควรเป็นตารางแบบไม่มีเส้นขอบตารางด้านซ้ายและขวา หัวตารางเป็นแบบธรรมดาไม่มีการระบายสี และขีดเส้นคู่ กรณีตารางยังไม่สิ้นสุดให้ขีดด้วยเส้นเดี่ยว และเมื่อสิ้นสุดตารางให้ขีดด้วยเส้นคู่ ตารางควรมีเฉพาะที่จำเป็น  ไม่ควรมีเกิน 5 ตาราง  สำหรับรูปภาพประกอบควรเป็นรูปภาพ ขาวดำ
ที่ชัดเจนและมีคำบรรยายใต้รูป กรณีที่จำเป็นอาจใช้ภาพสีได้

            4.10 อภิปรายผล  การอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงไร และควรอ้างทฤษฎีหรือเปรียบเทียบการทดลองของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องประกอบ  เพื่อให้ผู้อ่านเห็นด้วยตามหลักการหรือคัดค้านทฤษฏีที่มีอยู่เดิม

            4.11 กิตติกรรมประกาศ ระบุสั้นๆ ว่าได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย และความช่วยเหลือจากองค์กรใดหรือใครบ้าง

            4.12 ข้อเสนอแนะ 

1) ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

2) ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

            4.13 เอกสารอ้างอิง  เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ APA ให้เริ่มต้นด้วยเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศหากผู้เขียนมีมากกว่า 3 คน ให้ใส่ชื่อคนแรกแล้วตามด้วย และคณะหรือ and others

 1. บทความวิชาการ

5.1 ชื่อเรื่อง

5.2 ผู้แต่ง

5.3 บทคัดย่อ

5.4 คำสำคัญ

5.5 บทนำ

5.6 เนื้อหา

5.7 บทสรุป

5.8 เอกสารอ้างอิง

 1. บทความทั่วไป

6.1 ชื่อเรื่อง

6.2 ผู้แต่ง

6.4 คำสำคัญ

6.5 บทนำ

6.6 เนื้อหา

6.7 บทสรุป

6.8 เอกสารอ้างอิง

 1. บทวิจารณ์หนังสือ

7.1 ข้อมูลทางบรรณานุกรม

7.2 ชื่อผู้วิจารณ์

7.3 บทวิจารณ์

 1. บทความปริทัศน์

เป็นงานทางวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการเฉพาะทางที่มีการศึกษาค้นคว้า มีการวิเคราะห์องค์ความรู้ทั้งทางกว้างและทางลึกอย่างทันสมัย โดยให้ข้อมูลวิพากษ์ทีให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป ผู้เขียนควรตรวจสอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทความที่นำเสนออย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่ใหม่ที่สุด บทความปริทัศน์ต้องนำเสนอพัฒนาการของเรื่องที่น่าสนใจ ข้อมูลที่นำเสนอจะต้องไม่จำเพาะเจาะจงเฉพาะผู้ที่อ่านที่อยู่ในสาขาของบทความเท่านั้น แต่ต้องนำเสนอข้อมูลที่ผู้อ่านในสาขาอื่นๆ หรือนิสิตนักศึกษาในระดับสูงสามารถเข้าใจได้ บทความปริทัศน์เป็นการนำเสนอภาพรวมของเรื่องที่น่าสนใจโดยในหน้าแรกของบทความปริทัศน์จะประกอบด้วย

8.1 ชื่อเรื่อง

8.2 ชื่อผู้เขียน

8.3 คำสำคัญ

8.4 บทนำ

8.5 บทสรุป

 1. การส่งบทความ

กำหนดการรับบทความ  สามารถส่งบทความถึงกองบรรณาธิการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์  https://rerujournal.reru.ac.th

 1. ติดต่อสอบถามข้อมูล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 7

113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
เบอร์โทรศัพท์ 0 4355 6231, 0 4355 6001-8 ต่อ 1027  โทรสาร 0 4355 6231, 0 4355 6009

เว็บไซต์  https://rerujournal.reru.ac.th    E-mail : reru.journal101@gmail.com

ตัวอย่างรูปแบบการเขียน

 

ชื่อเรื่อง ภาษาไทย     (TH SarabunPSK ขนาด 18 pt. หนา)

ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ    (TH SarabunPSK ขนาด 16 pt. หนา)

 

(TH SarabunPSK ขนาด 12 pt. หนา และ เอียง)

ชื่อผู้นิพนธ์     ภาษาไทย………[1]และ ……….[2]

                 ภาษาอังกฤษ……….1 and ……….2  

 

บทคัดย่อ  (TH SarabunPSK ขนาด 14 pt. หนา)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 14 pt. ปกติ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

คำสำคัญ:    ภาษาไทย 3 คำ (หัวข้อ TH SarabunPSK ขนาด 14 pt. หนา) (เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 14 pt. ปกติ)

 

Abstract    (TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 pt. หนา)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 14 pt. ปกติ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Keywords: ภาษาอังกฤษ 3 คำ แต่ละคำคั่นด้วยเครื่องหมาย ,  (หัวข้อ TH SarabunPSK ขนาด 14 pt.  หนา)

(เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 14 pt. ปกติ)

 

บทนำ (Introduction) (TH SarabunPSK ขนาด 14 pt. หนา)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 14 pt. ปกติ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

วัตถุประสงค์ (TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวหนา)

 1. เนื้อหา………… (TH SarabunPSK ขนาด 14 pt. ปกติ)…………………………………………………..
 2. เนื้อหา………… (TH SarabunPSK ขนาด 14 pt. ปกติ)……………………………………………………

วิธีดำเนินการวิจัย (Materials and Methods) (TH SarabunPSK ขนาด 14 pt. หนา)

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวหนา)

                 1.1 ประชากร (TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวหนา)

เนื้อหา……….. (เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวปกติ)…………………………………………….

                 1.2 กลุ่มตัวอย่าง (TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวหนา)

เนื้อหา……….. (เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวปกติ)…………………………………………….

 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวหนา)

                 เนื้อหา………….. (เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวปกติ)…………………………………………………

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล (TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวหนา)

                 เนื้อหา………….. (เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวปกติ)…………………………………………………

 1. การวิเคราะห์ข้อมูล (TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวหนา)

                 เนื้อหา………….. (เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวปกติ)…………………………………………………

 

ผลการศึกษา (Results) (TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวหนา)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 14 pt. ปกติ………………………………………………………….

 

สรุปผลและอภิปรายผล (TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวหนา)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 14 pt. ปกติ………………………………………………………….

 

ข้อเสนอแนะ (TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวหนา)

 1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ (TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวหนา)

1.1 เนื้อหา………..(เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวปกติ)………………………………………………

1.2 เนื้อหา………..(เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวปกติ)………………………………………………

 1. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป (TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวหนา)

2.1 เนื้อหา………..(เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวปกติ)………………………………………………

2.2 เนื้อหา………..(เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวปกติ)………………………………………………

 

เอกสารอ้างอิง แบบ APA (หัวข้อ TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวหนา)

ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามคู่มือการพิมพ์สมาคมจิตวิทยาอเมริกา (APA Style) ฉบับล่าสุด

………………………………………เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 14 pt. ปกติ………………………………………………………….

 

 

 

 

หนังสือ

ชื่อ/สกุล ผู้เขียน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ/(พิมพ์ครั้งที่ …)./เมืองที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

จารุณี ชินตระกูล. (2550). ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน (พิมพ์ครั้งที่ 2). ร้อยเอ็ด: มีชัยการพิมพ์.

 

วารสาร

ชื่อ/สกุล ผู้เขียน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่พิมพ์(ฉบับที่พิมพ์),/เลขหน้าที่อ้างอิง.

สมพร พูลพงษ์. (2559). ระบบสารสนเทศฐานความรู้ผ่านสมาร์ทโฟนสำหรับท้องถิ่น. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 10(2), 148-158.

วิทยานิพนธ์

ชื่อ/สกุล ผู้เขียน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์/ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา./เมืองที่พิมพ์:/สถาบันการศึกษา.

จิตรสุดา ทองอินทร์. (2561). การพัฒนาดัชนีชี้วัดความมั่นคงด้านสุขภาพ.  วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. ร้อยเอ็ด: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.

 

รายงานการประชุม

ชื่อ/สกุล ผู้เขียน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหัวข้อหรือเรื่องการประชุม./ชื่อการประชุมประชุม./วันเดือนปีที่จัด. สถานที่จัด:/สำนักพิมพ์./

เลขหน้า.

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. (2559). สถิติเพื่อการพัฒนาสังคมยุคใหม่. การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สมัยสามัญ ครั้งที่ 1. 25 กรกฎาคม 2561. ร้อยเอ็ด: มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. 12-15.

สื่ออินเตอร์เน็ต

ชื่อ/สกุล ผู้เผยแพร่./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง./สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี ที่ค้น,/จาก/URL ที่สืบค้น

วสิน มีเจริญ. (2559). ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ. สืบค้นเมื่อ 16 กันยายน 2560, จาก http://www2.bot.or.th/

statistics/ReportPage.aspx?reportID=405

 

 1. ตัวอย่างตาราง กรณีเนื้อหาสิ้นสุดในหน้าเดียว (เส้นหัวตาราง และท้ายตารางเป็นเส้นคู่)

 

ตาราง 1      ชื่อตาราง

 

กลุ่ม สอบก่อนทดลอง ดำเนินการทดลอง สอบหลังทดลอง
A T1 X1 T2
B T1 X2 T2

 

 

 

 

 

 1. ตัวอย่างตาราง กรณีเนื้อหาตารางไม่สิ้นสุดในหน้าเดียว

กรณีเนื้อหาของตารางมีมากกว่า 1 หน้า บรรทัดสุดท้ายของตาราง ให้ขีดเส้นเดียว  เมื่อเนื้อหาตารางสิ้นสุดในหน้าใด  ให้ทำการขีดเส้นคู่  ตัวอย่างเช่น

 

ตาราง 2     ชื่อตาราง (กรณีเนื้อหาตารางยังไม่สิ้นสุด ให้ขีดเส้น ท้ายตารางเป็นเส้นเดียว)

 

กลุ่ม สอบก่อนทดลอง ดำเนินการทดลอง สอบหลังทดลอง
C T1 X1 T2
D T1 X2 T2

 

ตาราง 3      (ต่อ) (จากตาราง 2 ที่เนื้อหาตารางยังไม่สิ้นสุด และเมื่อเนื้อหาสิ้นสุดแล้ว ให้ขีดเส้นท้ายตารางเป็นเส้นคู่)

 

กลุ่ม สอบก่อนทดลอง ดำเนินการทดลอง สอบหลังทดลอง
E T1 X1 T2
F T1 X2 T2

 

[1] รายละเอียดของผู้นิพนธ์ภาษาไทย คนที่ 1 เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 12 pt. ปกติ) หน่วยงานที่สังกัด/เบอร์โทร/อีเมล

[2] รายละเอียดของผู้นิพนธ์ภาษาไทย คนที่ 2 เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 12 pt. ปกติ) หน่วยงานที่สังกัด/เบอร์โทร/อีเมล

1รายละเอียดของผู้นิพนธ์ภาษาอังกฤษ คนที่ 1 เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 12 pt. ปกติ) หน่วยงานที่สังกัด/เบอร์โทร/Email

2รายละเอียดของผู้นิพนธ์ภาษาอังกฤษ คนที่ 2 เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 12 pt. ปกติ) หน่วยงานที่สังกัด/เบอร์โทร/Email