Roi Et Rajabhat University
 • ส่งบทความ
  ส่งบทความ
  สำหรับผู้ประสงค์ส่งบทความเข้าตีพิมพ์ ตั้งแต่ มกราคม 2562 ให้ใช้ระบบของ ThaiJO
 • ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ  ศรีปัดถา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์  โกศลกิตติอัมพร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ วิรัตน์  พงษ์ศิริ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  น้อยวังคลัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  เหลือบุญชู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก่อพงษ์  พลโยราช มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์  เลี้ยงพานิช มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพร  ชะโน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์  ประชานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุภาภรณ์  ศรีตระการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  ผาระนัด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  วสุนธราโศภิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา  วีรกุลเทวัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา  โง่นคำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร  ยาสมร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริศร์  พงษ์เพียจันทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวันท์  โอนสูงเนิน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีเกษม  อุ่นประดิษฐ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
อาจารย์ ดร.เพียงแข  ภูผายาง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาจารย์ ดร.ดาวรุวรรณ  ถวิลการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ ดร.โกวัฒน์  เทศบุตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ ดร.อพันตรี  พูลพุทธา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์ ดร.อานนท์  คำวรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ ดร.ศตายุ  สองจันทร์ โรงเรียนบ้านดอนกลอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
อาจารย์ ดร.สุขวิทย์  โสภาพล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาจารย์ ดร.สุขมิตร  กอมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.นิศานาจ  โสพาพล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาจารย์ ดร.ธนพล  ตีรชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาจารย์ ดร.ศิริศักดิ์  อาจวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์  ชมภูวิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ ดร.อนุชา  ตุงคัษฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์  พุ่มแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผศ.ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล

 

หมายเหตุ  :  บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นทัศนะ ลิขสิทธิ์ และความรับผิดชอบของผู้เขียนเจ้าของผลงาน

กำหนดการตีพิมพ์

ปีละ 3 ฉบับ 

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม

ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

Login (Thaijo)

Link