Roi Et Rajabhat University
 • ส่งบทความ
  ส่งบทความ
  สำหรับผู้ประสงค์ส่งบทความเข้าตีพิมพ์ ตั้งแต่ มกราคม 2562 ให้ใช้ระบบของ ThaiJO
 • ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
113 หมู่ 12 ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
โทรศัพท์ 0 4355 6231,0 4355 6001-8 ต่อ 1206,1207 โทรสาร 0 4355 6009
กำหนดการตีพิมพ์

ปีละ 3 ฉบับ 

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม

ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

Login (Thaijo)

Link