Roi Et Rajabhat University
  • ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
    ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
    เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  • ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความภาษาไทย บทความละ 2,500 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความภาษาอังกฤษ   บทความละ 3,000 บาท
  • ค่าสมัครสมาชิกในอัตรา ปีละ 300 บาท/ ปี
ส่งบทความออนไลน์

Link