Roi Et Rajabhat University

  1. ปกหน้า
  2. บรรณาธิการ
  3. สารบัญ

 

–         การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1The Development of Mathematics Exercises Entitled, “Integer System” for Grade 7 Students

(ผู้แต่ง : กนกกร  พวงสมบัติ *นฤมล  แสงพรหม **เบญจมาภรณ์  เสนารัตน์ ***สมประสงค์  เสนารัตน์ **** )

 

–         ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ ศูนย์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว E-Commerce for Added Potential of Management for Ban Pa-ao Bronzeware Center

(ผู้แต่ง : ขนิษฐา  อินทะแสง * ธีรดา  โชติพันธ์ ** สันทนีย์  กิจเพิ่มเกียรติ ***)

 

–         ประสิทธิผลการบริหารจัดการงานตามบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ The Effectiveness of Administration and Management Based on the Roles of Kalasin Provincial Administrative Organization

(ผู้แต่ง : ธนกร  เชื้อจำรูญ*)

 

–         วิเคราะห์วรรณศิลป์ในบทเพลงกล่อมเด็กของคนภูไท ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร Literature Analysis in Lullabies by Phu Thai People in Hong Saeng, Loeng Noktha District, Yasothon Province

(ผู้แต่ง : อนันตศักดิ์  พลแก้วเกษ * ภาวิณี  ห้องแซง **)

 

–         การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยาเพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 The Development of Biology Learning and Teaching Model to Support the Ability of Problem Solving and Critical Thinking and Enhance Learning Achievement of Matayom Suksa 4 Students

(ผู้แต่ง : กุลศิริ  บุญอาษา *)

 

–         ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 THE SUPERLEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER UDON THANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 4

(ผู้แต่ง : จิรัฎฐ์  ไพสิฐสกุลเกตุ *ยืนยง  ไทยใจดี ** )

 

–         ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กีฬาเปตอง ผ่านคิวอาร์โค้ด Results of the Petanque Learning Management plan through the QR code

(ผู้แต่ง : กฤติกา  สังขวดี *ปัญญา  สังขวดี **)

 

–         พระพุทธเจ้าในวิธีคิดแบบชาวบ้านท้องถิ่นอีสาน The Buddha in Isan People’s Viewpoints

(ผู้แต่ง : ชาญยุทธ  สอนจันทร์ *)

 

–         การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ลายต้นเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี The Development of Local Wisdom Database System for Buddhist Lent Candle Pattern, Ubonratchathani Province

(ผู้แต่ง : ธิติพร  ชาญศิริวัฒน์ * ธีระ  สาธุพันธ์ ** ธัญญะลักษณ์  มากดี *** ยุทธศักดิ์  ทองแสน ****)

 

–          การใช้ภาษาแชทในการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์ The Language Used To Communicate Via Chat Application Line

(ผู้แต่ง : สุจิตรา  ประชามิ่ง * ณัฐวุฒิ  พิมขาลี ** นิธินาถ  อุดมสันต์ *** )

 

–         การถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีของพระเจนดุริยางค์ไปสู่ลูกศิษย์ กรณีศึกษาพันจ่าอากาศเอกมนัส ปิติสานต์ และพันตำรวจโท ทีฆา โพธิเวส Knowledge Transfer in Music of Phra Chen Duriyanga to the Learners : A Case Study of Chief Master Sergeant of the Air Force Manas Phitisan  and Police Lieutenant Colonel Teeka Pothives.

(ผู้แต่ง : บพิตร  เค้าหัน * เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี ** ไพศาล  สุวรรณน้อย *** )

 

 

–         ความสามารถในการถ่ายโอนความรู้เปรียบเทียบกับความสามารถในการแบ่งปันความรู้และความสามารถในการสร้างความรู้ ในบริบทปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การศึกษาเชิงประจักษ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย  Knowledge Transfer Capability versus Knowledge Sharing Capability and Knowledge Creation Capability in Context of Sufficiency Economy Philosophy:  Evidence from Community Enterprise Group in Thailand

(ผู้แต่ง : ปิยะวรรณ  คุ้มญาติ * ซินเนีย รัติภัทร์ * )

 

–          การจัดการเรียนรู้วิชาพุทธศาสนา เรื่อง บริหารจิตเจริญปัญญา ตามแนวจิตตปัญญาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  Learning management Buddhism subjects management of Jittapanya for secondary school (Grade 8) students

(ผู้แต่ง : เอ็มอร  ทองเหลือ*)

 

–          การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  THE PARTICIPATORY ADMINISTRATION OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER BUENGKAN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE

(ผู้แต่ง : เพ็ญพิศ  ผาพองยุน * ชานนท์  เศรษฐแสงศรี ** )

 

–         การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้รายการโทรทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Developing of English Listening Skills for Mathayomsuksa 3 Students By Using Television Programs

(ผู้แต่ง : มณีรัตน์  กรรณิกา * อภิราดี  จันทร์แสง **)

 

–         การจัดการค่ายภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  English Camp Management for Higher Education, English Students, Faculty of Education, Roi Et Rajabhat University

(ผู้แต่ง : เดือนเพ็ญ  รักษ์แพทย์ *)

 

–         การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์  Designing the Innovative Learning Management Plans by STEM Education Method to Develop Creative Thinking Learning Processes in Science Class

(ผู้แต่ง : ปาจรีย์  เนรมิตพานิชย์ * พรรณวิไล  ชมชิด ** วันดี  รักไร่ *** )

 

–         ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  Instructional Leadership of School Administrators under the Secondary Educational Service Area Office 21

( ผู้แต่ง : รุ่งอรุณ  เพ็ญกุลกิจ * ยืนยง  ไทยใจดี **)

 

 

–         การพัฒนาวิธีการประเมินความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  Developing Methods for Evaluating the Information Communication Technology Abilities of Elementary School Students Under Roi-et Primary Educational Service Area Office 3

(ผู้แต่ง : วัฒนา  ธิมาชัย * ประเสริฐ  เรือนนะการ** )

 

 

–         ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL PRINCIPALS COMPETENCY AND THE EFFECTIVENESS OF SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF ROI-ET PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 3

(ผู้แต่ง : อุบลรัตน์  ชรารัตน์ *  หทัย  น้อยสมบัติ **)

 

 

–          การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ที่ใช้สื่อประสม(Multimedia) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความคล้าย วิชาคณิตศาสตร์ 5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  The Development of CIPPA MODEL by using Multimedia for Developing the Learning Achievement and Analytical Thinking on Title “Similarity” in Mathematics 5 for Matayomsuksa 3 Students

(ผู้แต่ง : วัฒนาพร  รังคะราช * )

 

–         การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) ที่มีผลต่อทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  The Development of English Listening and Speaking Skills through Total Physical Response for First Grade Students

(ผู้แต่ง : วารุณี  ศิริ *  อภิราดี  จันทร์แสง **)

 

 

–          การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Development of Learning  Activities to Promote English Vocabulary Retention for Mattayomsuksa  3  Students through  STAD  Co-operative Learning Techniques

(ผู้แต่ง : วีรยุทธ  จันทร์เหลือง * อภิราดี  จันทร์แสง ** )

 

–         การพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายด้วยกิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน The Development of Explanation Writing Ability by Using Genre-based Activities

(ผู้แต่ง : ศศิพิมประไพ  อาสนรัตนจินดา* พิลานุช  ภูษาวิโศธน์** )

 

–         การยอมรับการปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ADOPTION OF QUALITY HOM MALI RICE PRODUCTION ACCORDING TO GOOD AGRICULTURAL PRACTICE OF FARMERS IN ROI ET PROVINCE

(ผู้แต่ง : สหภาพ  ไตรยวงค์ * สมใจ  ภูมิพันธุ์ ** ไพศาล  แน่นอุดร *** )

 

–         การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาครูด้วยกิจกรรมสะท้อนคิดโดยใช้รูปแบบ 3-R ในรายวิชาการวัดผลและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ The Development of learning activities of student teachers by reflective thinking activities using the 3-R format in a Course of Study “Principles of Mathematics Measurement and Evaluation”

(ผู้แต่ง : สุพรรณิการ์  ชนะนิล* )

 

–         รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เหมาะสมสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี The Suitable Model of Online Learning and Teaching for Ubon Ratchathani Rajabhat University

(ผู้แต่ง : สุวัฒน์  บรรลือ * )

 

–         การพัฒนาการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยใช้เทคนิค KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 The Development of English Reading Comprehension and Achievement Motivation through KWL Plus Technique for Pratomsuksa 6 students

(ผู้แต่ง : พรวิมล  ปานทอง *       อภิราดี  จันทร์แสง ** )

 

–         การใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ The Use of Genre-based Activities to Develop Students’ Complaint Letter Writing Ability

(ผู้แต่ง : ธีรภัทร  ปรุงเกียรติ *อินธิสาร  ไชยสุข ** )

 

–         การใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐานเพื่อพัฒนาความสามารถ การเขียนจดหมายสมัครงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  Using Genre-based Teaching Activities to Develop Application letter  Writing Abilities for High Vocational Certificate Students

(ผู้แต่ง : วรัญญา  เชื้อวังคำ*  พิลานุช  ภูษาวิโศธน์**)

  1. หลักเกณฑ์การตีพิมพ์