Roi Et Rajabhat University

  1. ปกหน้า
  2. บรรณาธิการ
  3. สารบัญ

 

– วัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร
กรณีศึกษา ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย
Strategic Organizational Cultures that Affect Organizational Success:A Case Study of Nissan Vehicle Dealers in Thailand.(ผู้แต่ง :  คุณัญญา สัจจวีระกุล * การุณ พงศ์ศาสตร์ **)
 

– กลยุทธ์การจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกบริษัทประกันชีวิตของตัวแทนประกันชีวิตในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
Motivational Strategies Affecting Decision Making Behavior of Life Assurance Agents in Roi Et(ผู้แต่ง : พิชญาภา ชินคำ *จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ ** )
 

 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทแทร็กซ์   อินเตอร์ เทรด จำกัด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
Corporate Social Responsibility affecting the employee Loyalty of Trax Intertrade Company Employee of Changhan District Roi-Et Province
(ผู้แต่ง : วิมล สุรขันต์  * ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์  ** )
 

– ประสิทธิผลของข้อมูลการบัญชีบริหารที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรทางธุรกิจ
The Effectiveness of Managerial Accounting Information Affecting Profitability of Business
(ผู้แต่ง : สุภาวดี พินิจ  * กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์  **  )
 

– สมรรถนะวิชาชีพและลักษณะบุคลิกภาพของผู้ประกอบอาหารของโรงแรม 3-4 ดาว จังหวัดขอนแก่น ในการเป็นแรงงานมีทักษะในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Professional Competencies and Personality Characteristics of Three-Four Star Hotel Chefs in Khon Kaen for Skilled Labors in the ASEAN Economic Community
(ผู้แต่ง : เครือจิต เจริญแสน *ปรีดา ไชยา **)
 

 การนำเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
A Proposed Participative Education Administration Model of the Juvenile Observation and Protection Center
(ผู้แต่ง : สำราญ ทองมี *วีรภัทร ภัทรกุล **ประวิทย์ ประมาน ***)
 

การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
Developing Transformational Leadership Enhancement Program for School Administrators of Educational Opportunity Expansion Schools in Udon Thani  Primary Educational Service Area Office 1
(ผู้แต่ง : ผุสรัตน์ ดอนสถิตย์ *กาญจน์ เรืองมนตรี ** )
 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
The People’s Contentment the Public Services of Maha Sarakam Provincial  Administration Organization 
(ผู้แต่ง :วัชรินทร์ สุทธิศัย *รัชนิดา ไสยรส **สมเกียรติ เกียรติเจริญ ***)
 

มเดลเชิงสาเหตุของอัตมโนทัศน์ของนักเรียนที่เกิดจากอิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตน และคุณธรรมจริยธรรม
The Causal Model of Student Self-concept Influencing from Self-Efficacy, Virtue and Ethics
(ผู้แต่ง : แสงจันทร์ กะลาม *ประกฤติยา ทักษิโณ **)
 

– การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ ภายในเขตพื้นที่อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
Parental Participation in the Development of Preschool Child Development Centers in
Nong Rua District, Khon Kaen Province
(ผู้แต่ง : จิรัชฌา มีบ้านเกิ้ง * เพ็ญณี แนรอท **  )
 

การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
The Development of Internal Control Operation Model in Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 3
(ผู้แต่ง : ทัตวรรณ ไชยพรม *วาโร เพ็งสวัสดิ์ **บุญมี ก่อบุญ *** )
 

 

การสังเคราะห์รูปแบบการดูแลที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
Synthesis of Public Places Preservation in the Area of Roi Et Province
(ผู้แต่ง : สถิตคุณ บุญเรือน *วัชรินทร์ สุทธิศัย **สิทธิพรร์ สุนทร ***)
 

การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงิน กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
A Study of Financial and Accounting Management efficiency of Finance Department, Policy and Planning Division Roi Et Rajabhat University
(ผู้แต่ง : ดวงเดือน เภตรา *นภัสษร ผลาเลิศ **จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ ***นุชศรา นันโท ****)
 

ทักษะทางด้านบัญชีของผู้สอบบัญชี ความเป็นมืออาชีพในการสอบบัญชี และผลสำเร็จในการสอบบัญชี: หลักฐานจากผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย
Auditors’ Accounting Skills, Audit Professionalism, and Audit Success: Evidence from Certified Public Accountants (CPA) and Tax Auditors in Thailand
 (ผู้แต่ง : สลักจิต นิลผาย *)
 

พฤติกรรมทางการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยของพลเมืองในจังหวัดร้อยเอ็ด
Political Behavior by Democratic Way of the Citizens Roi Et Province
(ผู้แต่ง : สนุก สิงห์มาตร *พิกุล มีมานะ ** )
 

การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของครู สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20
The Development of Creative Leadership Program for Teachers in Schools under Secondary Educational Service Area Office 20

(ผู้แต่ง : คุณาวุฒิ สิงห์ทอง *ธรินธร นามวรรณ **)
 

การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
Developing Leadership Enhancement Program for Change of Secondary School Administrators under the Secondary Educational Service Area Office 20
(ผู้แต่ง :  พัชรินทร์ สงครามศรี *กาญจน์ เรืองมนตรี **)
 

กระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
Analytical Thinking Process of Students in a Fundamental Research Methodology in Social Science Subject
( ผู้แต่ง : อัธยา เมิดไธสง * )
 

 

การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำทางวิชาการของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
Program Development to Enhance Academic Leadership of Teachers in Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 5(ผู้แต่ง :  นิสาลักษณ์ จันทร์อร่าม*กาญจน์ เรืองมนตรี**)
 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของครูกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
The Relationship Between Instructional Leadership of Teachers and Student Quality in Schools under Roi-Et Primary Educational Service Area Office 2 
(ผู้แต่ง :วิเชียร กันหาจันทร์ *  ยุวธิดา ชาปัญญา **ธันยาภรณ์ นวลสิงห์ ***)
 

 

แบบการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
Learning Styles of Roi Et Rajabhat University Students
(ผู้แต่ง : สัจธรรม พรทวีกุล *จิตราภรณ์ วงศ์คำจันทร์ **ธนาภรณ์ พันทวี ***คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์ ****)
 

คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
Quality of Work Life of Employees in Public Higher Education Institutions(ผู้แต่ง : นาวี อุดร *วัลนิกา ฉลากบาง **วาโร เพ็งสวัสดิ์ ***พรเทพ เสถียรนพเก้า ****)
 

 

สักลาย : การบวชในสังคมไทย
TATTOO : ORDINATION IN THAI SOCIETY
(ผู้แต่ง : พระทศเทพ ทสธมฺโม (วณิชาติ) *พระราชปริยัติวิมล **อุทัย กมลศิลป์ ***)
 

เจ้าปู่ปรางค์กู่ : คติความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี และพิธีกรรมตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
Prang Ku Ancestor : Belief, Traditional Culture, and Ritual
in Tambon Ma-ue, Thawatburi District, Roi Et Province

(ผู้แต่ง :  สันติ ทิพนา *ราตรี ทิพนา **)
 

ภาวะผู้นำการจัดการเรียนรู้ของครู
Instructional Leadership of Teachers

(ผู้แต่ง : จิรวดี ทวีโชติ *วัลนิกา ฉลากบาง **)

– หลักเกณฑ์การเสนอบทความเพื่อลงตีพิมพ์