Roi Et Rajabhat University

บทความ

บทความ

Download (DOC, Unknown)

ชื่อเรื่องภาษาไทย

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

 

ชื่อ สกุลผู้เขียน (ภาษาไทย)[1]  ชื่อ สกุลที่ปรึกษา/ผู้ร่วมวิจัย[2] และ ชื่อ สกุลที่ปรึกษา/ผู้ร่วมวิจัย[3]

ชื่อ สกุล ผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ)1, ชื่อ สกุล ที่ปรึกษา/ผู้วิจัยร่วมคนที่ 1 2 และ ชื่อ สกุล ที่ปรึกษา/ผู้วิจัยร่วมคนที่ 2 3

 

บทคัดย่อ

              เริ่มเนื้อหา…..กำหนดให้จำนวนคำ ไม่เกิน 250 คำ….

 

คำสำคัญ       :    คำที่1 คำที่ 2 คำที่ 3

 

Abstract

              เริ่มเนื้อหา………

 

Keywords      :    คำที่1, คำที่ 2, คำที่ 3

 

บทนำ

              เริ่มเนื้อหา………

 

วัตถุประสงค์

 1. เริ่มเนื้อหา………
 2. เริ่มเนื้อหา………

 

วิธีดำเนินการวิจัย

              เริ่มเนื้อหา………

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

                   1.1 ประชากร

เริ่มเนื้อหา………

                   1.2 กลุ่มตัวอย่าง

เริ่มเนื้อหา………

 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เริ่มเนื้อหา………

2.1 เริ่มเนื้อหา………

2.2 เริ่มเนื้อหา………

2.3 เริ่มเนื้อหา………

2.4 เริ่มเนื้อหา………

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

เริ่มเนื้อหา………

3.1 เริ่มเนื้อหา………

3.2 เริ่มเนื้อหา………

3.3 เริ่มเนื้อหา………

3.4 เริ่มเนื้อหา………

 1. การวิเคราะห์ข้อมูล

เริ่มเนื้อหา………

4.1 เริ่มเนื้อหา………

4.2 เริ่มเนื้อหา………

4.3 เริ่มเนื้อหา………

4.4 เริ่มเนื้อหา………

 

สรุปผล

              เริ่มเนื้อหา………

 1. เริ่มเนื้อหา………

1.1 เริ่มเนื้อหา………

1.2 เริ่มเนื้อหา………

 1. 2. เริ่มเนื้อหา………

2.1 เริ่มเนื้อหา………

2.2 เริ่มเนื้อหา………

 

อภิปรายผล

              เริ่มเนื้อหา………

 1. เริ่มเนื้อหา………
 2. เริ่มเนื้อหา………
 3. เริ่มเนื้อหา………
 4. เริ่มเนื้อหา………

 

ข้อเสนอแนะ

              เริ่มเนื้อหา………

 1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1.1 เริ่มเนื้อหา………

1.2 เริ่มเนื้อหา………

1.3 เริ่มเนื้อหา………

 1. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

1.1 เริ่มเนื้อหา………

1.2 เริ่มเนื้อหา………

1.3 เริ่มเนื้อหา………


 

เอกสารอ้างอิง

หนังสือ

ชื่อ สกุล. (พ.ศ.) ชื่อหนังสือ (พิมพ์ครั้งที่ ครั้งที่พิมพ์ ใช้กรณี พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). จังหวัด: สำนักพิมพ์.

 

วารสาร

ชื่อ สกุล. (พ.ศ.). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่), เลขหน้า.

 

วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

ชื่อ สกุล. (พ.ศ.) ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์ ชื่อปริญญา (ชื่อเต็ม)  สาขาวิชา. จังหวัดที่ตั้ง: สถาบันการศึกษา.

ชื่อ สกุล. (พ.ศ.) ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์. ดุษฎีนิพนธ์ ชื่อปริญญา (ชื่อเต็ม)  สาขาวิชา. จังหวัดที่ตั้ง: สถาบันการศึกษา.

 

สื่อออนไลน์

ชื่อ สกุล. (พ.ศ.). ชื่อเรื่อง. สืบค้นเมื่อ วัน เดือน ปี, จาก URL ที่ใช้สืบค้น.

 

รายงานการประชุม

ชื่อ สกุล. (พ.ศ.). ชื่อหัวข้อ หรือเรื่องการประชุม. ชื่อการประชุม สมัย ครั้งที่ ครั้งที่. วัน เดือน ปี. สถานที่จัด: สำนักพิมพ์. เลขหน้า.

 

ตัวอย่างตาราง

 

ตาราง ลำดับของตาราง   ชื่อตาราง

 

ระบบ ชื่อ สกุล ระดับความคิดเห็น หมายเหตุ
1. การบริหารงาน สิงหา อยู่สุข มากที่สุด
2. การรับรู้ มีนา สุขเจริญ น้อยที่สุด

 

 

 

[1] สังกัด ผู้นิพนธ์ ข้อมูลภาษาไทย (ข้อมูลภาษาไทย)

[2] สังกัด ที่ปรึกษา หรือ ผู้ร่วมวิจัย คนที่ 1 (ข้อมูลภาษาไทย)

[3] สังกัด ที่ปรึกษา หรือ ผู้ร่วมวิจัย คนที่ 2 (ข้อมูลภาษาไทย)

1 สังกัด ผู้นิพนธ์ ข้อมูลภาษาไทย (ข้อมูลภาษาอังกฤษ)

2 สังกัด ที่ปรึกษา หรือ ผู้ร่วมวิจัย คนที่ 1 (ข้อมูลภาษาอังกฤษ)

3 สังกัด ที่ปรึกษา หรือ ผู้ร่วมวิจัย คนที่ 2 (ข้อมูลภาษาอังกฤษ)