ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 Vol.11 No.1 January – june 2017

11-1-january-june-2017

  1. ปกหน้า
  2. บรรณาธิการ
  3. สารบัญ
– แบบจำลองการเรียนการสอนโดยใช้สมาร์ทโพนในวิชาการอ่านภษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาไทยในระดับมหาวิทยาลัย  A Smartphone-Assisted Instructional Model in English Reading for Thai Students at University Level

(ผู้แต่ง : Poonsuk Jantasin*  Suksan Suppasetseree ** )

 กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจขั้นสูงของนักศึกษาไทย Strategic Reading Tasks to Promote Higher Level of Comprehension of Thai Students

(ผู้แต่ง : Nawaphorn Wannathong * Uthaivan Danvivath ** )

– ปัจจัยเชิงเหตุของจิตเคารพนับถือและความเป็นพลเมืองของนักศึกษาปริญญาตรี Antecedents of Respectful Mind and Citizenship of Undergraduate Student

(ผู่แต่ง : กัญญาวดี แสงงาม * ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ ** นีออน พิณประดิษฐ์ *** )

อิทธิพลการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด The Influence of Perceptions of Advertising in Online Social Network towards Decision Making Process of Undergraduates at Faculty of Business and Accountancy, Roi Et Rajabhat University 

(ผู้แต่ง : มงคล เอกพันธ์ * )

– การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ The Development of Blended Learning Model with Learning Together Technique to Develop Critical Thinking Skills of Rajabhat University Student

 (ผู้แต่ง :มนชิดา  ภูมิพยัคฆ์ *  ทวี  สระน้ำคำ **ไชยยศ  เรืองสุวรรณ ***)

 การพัฒนาชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 The Development of Instructional Packages to Support Learning Management of Co–operative Learning on the Topic “Lilittalengpai”, of the Thai Language Department for Matayom Suksa 5 Students 

(ผู้แต่ง : อังคณา  ขจร *)

– ผลของบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีโครงสร้างกลุ่มต่างกันเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  The Effects of Blended Learning Lessons Using Learning Together Technique of Grade VII Students with Different Group Structures to Enhance Analytical Thinking

(ผู้แต่ง : ปรมาภรณ์ เวียงวิเศษ * ทวี สระน ้าค้า ** )

– การศึกษาผลการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ A Study of an Operating Result in Community Enterprise: a Case Study of Rice Community Center at Nong-Room-Pook Village, Lue Subdistrict, Pathum-Ratchawongsa District, Amnat Charoen Province.

(ผู้แต่ง : ณมน ธนินธญางกูร * อรวรรณ แร่ทอง ** )

วิเคราะห์การใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของใบเตย อาร์สยาม An Analysis of Language Use in Thai Country Songs of Baitoey R-Siam 

(ผู้แต่ง : อุไรวรรณ สิงห์ทอง * หนึ่งฤทัย ม่วงเย็น ** ขวัญดาว บุญทอง *** )

–  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร Factors Affecting the Efficiency of Private Schools’Administration under Basic Education in Yasothon Province

(ผู้แต่ง : ศักดิ์นิรันดร์ วงษ์ศรีแก้ว * วิชิต กำมันตะคุณ ** ยุวธิดำ ชำปญัญำ *** )

– การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  Improving the Participation of Basic Educational School Committees in Educational Management of Schools under Kalasin Provincial Administrative Organization 

(ผู้แต่ง : ธนกร  เชื้อจำรูญ *)

 ผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบร่วมกับการประเมินโดยกลุ่มเพื่อนที่มีต่อความสามารถในการผลิตสื่อการสอนและการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Effects of Science Instruction Using Inquiry-based Approach and Peer-Assessment towards Ability in Creating and Using Science Teaching Materials of Students Majoring in General Science Education, Faculty of Education at Roi Et Rajabhat University


(ผู้แต่ง : เฉลิมวุฒิ  ศุภสุข *รุจิเรข  บุญกาพิมพ์ ** )

– พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองและอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด Food Consumption Behaviors of Adolescents in Municipality and Muang Roi-Et District, Roi Et Province  

(ผู่แต่ง : ทิพย์ภารัตน์  ไชยชนะแสง *)

– พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Smoking Behaviors among Athletes of Roi Et Rajabhat University
(ผู่แต่ง : ปริวัตร  ปาโส *  พนิดา  ชูเวช **  ธนะพัฒน์  ทักษิณทร์ ***)
– การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  The Development of Information Technology Leadership Indications of School Administrators under The Basic Education Commission  

(ผู่แต่ง : สท้าน  วารี *)

– วัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 Quality Culture Affecting Professional Learning Communities in World-Class Standard Schools under the Secondary Educational Service Area Office 25

(ผู่แต่ง : ปิยะมาศ  วงศ์แสน*ดาวรุวรรณ  ถวิลการ**)

– ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผลการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด The Relationship between Human Resources Development and the Effectiveness in the Management on Corporate Social Responsibility of Banks for Agriculture and Cooperatives in Roi Et Province

(ผู่แต่ง : อัมรินทร์  พลเยี่ยม สุรศักดิ์  ชะมารัมย์ ** จิรายุ  ทรัพย์สิน *** วันชัย  สุขตาม **** )

– การเปรียบเทียบบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักดีComparison of Spirit Retrieving Scriptures for Buffalo between the Version of Bhamaha Dot Com and the Version of Thammapakdee 

 (ผู่แต่ง : สันติ  ทิพนา *)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 The Relationship Between Administrators’ Instructional Leadership and Teaching Efficiency of Schools Under The Office of Roi-Et Primary Education Service Area 3

(ผู่แต่ง : อารมณ์  นาก้อนทอง * ยุวธิดา  ชาปัญญา ** วิชิต  กำมันตะคุณ ***)

– การประเมินการใช้หนังสือของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดAn Evaluation of the Usage of Books in Academic Resources Centerat Roi Et Rajabhat University 

 (ผู่แต่ง : แสงจันทร์  จันทร์โท *กันยารัตน์  เควียเซ่น **)

– วิเคราะห์แนวทางการนำหลักคำสอนเรื่องสันโดษมาใช้ในสังคมไทยAn Analytical Study of the Way of the Santosa Principle Using in Thai Society

  (ผู่แต่ง : รุ่งเทวา  ศรีวรรณะ * พระมหาทวี  มหาปัญโญ **)

– การประเมินความต้องการจำเป็นของสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ในจังหวัดร้อยเอ็ด  Needs Assessment of Environment for Electronic Local Administrative Accounting System (E-LAAS) in Roi Et Province 

(ผู่แต่ง : นัฐภัสสร  จันทระ ไพศาล  แน่นอุดร ** จุรีวัลย์  ภักดีวุฒิ ***)

– จริยธรรมของตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ Ethics of Police Officers under Kalasin Provincial Police

 (ผู่แต่ง : สุพากรณ์  ประทุม *สังคม  ศุภรัตนกุล **จุรีวัลย์  ภักดีวุฒิ  *** )

– การสำรวจความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการออกกำลังกายของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  A Survey of Cyclists Needs in Exercise of Roi-Et Rajabhat University Cycling Club for Health

(ผู่แต่ง : ธนพล  แก้ววงษ์ * กฤษธชัย  สารกุล **อรัทยา  ถนอมเมฆ ***)

– การพัฒนาตัวบ่งชี้วัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  Development of Quality Culture Indicators of Secondary Schools under the Office of the Basic Education Commission

(ผู่แต่ง : เชี่ยวชาญ  ภาระวงค์ *วาโร  เพ็งสวัสดิ์ **จำนง  วงษ์ชาชม ***พรเทพ  เสถียรนพเก้า ****)

– กระบวนการจัดทำแผน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลในอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด The Process of Creating a Plan that Affect the Performance of the Development Plan of Three Years of the Municipal Government District in Pho Chai Roi Et Province

(ผู่แต่ง :  สราวุธ ไสยรส * รังสรรค์ อินทน์จันทน์ ** รัชนิดา ไสยรส *** )

– การพัฒนางานทะเบียนและประมวลผล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม :  โดยการประเมินเสริมพลัง   The Registration and Evaluation Development in Institute of Physical Education Mahasarakham Campus : Empowerment Evaluation 

 (ผู่แต่ง :  สุรีย์พร พลเรืองทอง * อรนุช ศรีสะอาด **  )

– โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏ A Structural Equation Model of Factors Affecting Organizational Loyalty of Lecturer’s in Rajabhat Universities 

(ผู่แต่ง : ภัทรวรรณ  คำแปล *เฉลย  ภูมิพันธุ์ **เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ ***)

– การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาลตำบล ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  Merit System in Personnel Administration of Sub–District Municipality in Roi–Et Province 

 (ผู่แต่ง : ชัยชนะ  ทองเจริญ *ไพศาล  แน่นอุดร **กชพร  นำนาผล ***)

– กลยุทธ์การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น Integrated Information Technology Strategies for Local Development 

 (ผู่แต่ง : พิกุล  มีมานะ *สัญญา  เคณาภูมิ **ภักดี  โพธิ์สิงห์ ***สนุก  สิงห์มาตร ***)

– การประยุกต์ใช้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  Application of Competencies for Human Resources Development  

(ผู่แต่ง : ฉัตรณรงค์ศักดิ์  สุธรรมดี *จินตกานด์  สุธรรมดี **)

– การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด  The Academic Administration of General Buddhist Scripture School in Roi Et Province

(ผู่แต่ง :  พระวุฒิไกร  ตรีภพ *เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ **)

4. หลักเกณฑ์การตีพิมพ์